Ζητείται άτομο για ολική απασχόληση.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα.
2. Αναλαμβάνει την οργάνωση, τήρηση και λειτουργία αρχείου ή/και βιβλιοθήκης
3. Ετοιμάζει απλές ή/και τυποποιημένες επιστολές και φροντίζει για την αποστολή τους.
4. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέα.
5. Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ορθά και με
ταχύτητα και ακρίβεια.
6. Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και
πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όταν του ανατίθεται.
7. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των
καθηκόντων του.
8. Διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία.
9. Εκτελεί εργασίες και εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με τη τήρηση των λογιστικών
μητρώων ή και άλλων μητρώων.
10. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες
και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στην ετοιμασία
καταλόγων φορολογιών, εισπράξεων κ.λ.π.
11. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.
12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.


Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού στη Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική), ή/και Στενογραφία (Ελληνική
και Αγγλική).
Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού
Επιμελητηρίου του Λονδίνου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
5. Πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί
πλεονέκτημα.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση marina.valuer@gmail.com.